การคัดเลือกผุ้ประกอบการเพื่อเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ TOR64

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2563 ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล จันระวัง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ จัดกิจกรรมประกวดแผนธุรกิจเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการประเภทบุคคลทั่วไปเข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ TOR 64 ณ ห้องประชุมศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต โดยมีผู้เข้าร่วมนำเสนอแผนธุรกิจจำนวน 12 ราย 

TOR64 1

TOR64 2

TOR64 3

TOR64 5

TOR64 6

TOR64 7

TOR64 8

TOR64 9 

 

 

  1. ประชาสัมพันธ์
  2. บทความ
  3. กิจกรรม
©2020 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต