เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

รู้จักเรา :

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดตั้งขึ้นเมื่อ 12 กรกฎาคม 2548 โดยได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนจากโครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (University Business Incubator) หรือ UBI ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) นับเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งแรกในภาคใต้ที่ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ และเป็น 1 ใน 25 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่เป็นมหาวิทยาลัยนำร่องจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา

ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ หรือ BI (Business Incubator) เป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกมานานกว่า 50 ปีว่า เป็นกลไกสำคัญในการช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจจัดตั้งใหม่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน อย่างไรก็ดี ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจในประเทศไทยยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น

UBI (University Business Incubator) เป็น BI รูปแบบหนึ่งซึ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิตศิษย์เก่า อาจารย์ นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากงานวิจัยและเทคโนโลยีไปสู่การเป็นผู้ประกอบการใหม่ ซึ่งอาจจะเป็นตัวนักวิจัยเองหรือเป็นบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีความสนใจจะนำผลงานนั้นไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2548 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ประกาศจัดตั้ง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือข่าย และให้โครงการ UBI ของทุกสถาบันอุดมศึกษาต้องอยู่ภายใต้เครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI นับแต่บัดนั้น ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จึงได้ดำเนินงานภายใต้เครือข่ายภาคใต้ตอนบน มีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นแม่ข่าย และมีสมาชิกในปี 2549 และ 2550 เพิ่มเติมตามลำดับ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ในปี 2550 PKRUBI ได้เข้าร่วมเป็นเครือข่ายให้บริการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี (TBI – Technology Business Incubator) ในโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

Technology Business Incubator หรือ TBI  เป็นรูปแบบการบ่มเพาะธุรกิจที่ช่วยให้ผู้ประกอบการใหม่มีความสามารถในการแข่งขันด้วยการเพิ่มศักยภาพด้านเทคโนโลยี และด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ซึ่งธุรกิจที่เข้ารับการบ่มเพาะจะต้องเป็นธุรกิจที่มีการใช้เทคโนโลยีและมีการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

  • วิสัยทัศน์

PKRUBI เป็นหน่วยงานให้บริการบ่มเพาะธุรกิจบนฐานความรู้และเทคโนโลยี

  • พันธกิจ

PKRUBI ให้บริการบ่มเพาะธุรกิจ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถจัดตั้งธุรกิจใหม่ได้อย่างรวดเร็ว และเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการในการบริหารธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บนฐานความรู้ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  • วัตถุประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษา บัณฑิต บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และบุคคลทั่วไป ให้ตระหนักถึงการเริ่มต้นเป็นผู้ประกอบการ
  2. เพื่อเป็นศูนย์กลางประสานงานกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และเครือข่ายผู้ประกอบการในท้องถิ่น จัดฝึกอบรม ดูงาน เสวนา สัมมนา เพื่อให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะมีความรู้ความเข้าใจในการเป็นผู้ประกอบการ
  3. เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบัณฑิต นักศึกษา บุคลากรของมหาวิทยาลัย และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจจะประกอบธุรกิจของตนเอง ให้สามารถจัดตั้งธุรกิจใหม่บนฐานความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการเป็นพี่เลี้ยงทางธุรกิจ ให้คำแนะนำปรึกษาเกี่ยวกับรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และจัดหาแหล่งเงินทุน
  4. เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการและธุรกิจที่จัดตั้งใหม่ ให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็วและยั่งยืน

 

©2020 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต