รับสมัครผู้ประกอบการ (ประเภทบุคคลภายนอก) เพื่อเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจ TOR64

รับสมัครผู้ประกอบการ (ประเภทบุคคลภายนอก) เพื่อเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจ TOR64

รับสมัครผู้ประกอบการ (บุคคลภายนอก) TOR64
PKRUBI
 
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PKRUBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครุคคลภายนอกแบบรายบุคคล หรือรายกลุ่มที่มีความประสงค์ที่จะพัฒนา แก้ไขปรับปรุง หรือยกระดับมาตราฐานผลิตภัณฑ์และบริการ โดยสามารถกรอกใบสมัครโดยใส่รายละเอียดแบบสรุปความต้องการของท่านตามลิ้งที่แนบไว้ด้านล่างนี้ หรือเดินทางมากรอกใบนสมัครได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 9 (อาคารเฉลิมเพระเกียรติ) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้คณะทำงานจะให้คำปรึกษาโดยเน้นการนำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยดำเนินงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สำหรับการให้คำปรึกษาแก่ท่าน การให้บริการนี้เฉพาะประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้นี้จะดำเนินงานตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Protection Policy)
 
 
AW
 
 
 
 
©2020 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต