รับสมัครผู้ประกอบการ (ประเภทนักศึกษา/ศิษย์เก่า) เพื่อเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจ TOR64

รับสมัครผู้ประกอบการ (ประเภทนักศึกษา/ศิษย์เก่า) เพื่อเข้ารับการบ่มเพาะวิสาหกิจ TOR64

รับสมัครผู้ประกอบการ (นักศึกษา/ศิษย์เก่า) TOR64

Preincubator

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PKRUBI) มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปิดรับสมัครนักศึกษา หรือศิษย์เก่าผู้สำเร็จการศึกษาแล้วไม่เกิน 5 ปี แบบรายบุคคล หรือรายกลุ่ม ที่มีความประสงค์จะพัฒนา แก้ไขปรับปรุง หรือยกระดับมาตราฐานผลิตภัณฑ์และบริการ โดยสามารถกรอกใบสมัครใส่รายละเอียดผลิตภัณฑ์และบริการแบบสรุปตามลิ้งที่แนบไว้ด้านล่างนี้ หรือสามารถมากรอกใบนสมัครได้ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อาคาร 9 (อาคารเฉลิมพระเกียรติ) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต ทั้งนี้คณะทำงานจะให้คำปรึกษาโดยเน้นการนำเอาองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาช่วยดำเนินงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้นี้จะดำเนินงานตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Protection Policy)

 

PKRUBIใบสมัคร

 

 

©2020 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต